KOTWA CHEMICZNA BEZ STYRENU POLIESTER SF

26,88  w tym VAT

Do bardzo szybkiego kotwienia o wysokiej wytrzymałości i nośności bez rozprężności oraz wzrostu ciśnienia. Nadaje się do kotwienia prętów stalowych, podstaw balustrad, słupów podtrzymujących, poręczy, drążków i śrub w miejscach suchuch i zawilgoconych. Kotwienie do podłoży z kamienia naturalnego, betonu, bloczków pustakowych, muru z cegieł ceramicznych pełnych i cegły dziurawki itp. Przy aplikacji w cegle dziurawce należy wykorzystać plastikowe lub metalowe tuleje siatkowe i otwór całkowicie wypełnić Kotwą chemiczną.

Właściwości, zalety, zastosowanie

 • Bezwonna;
 • Do użycia wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń;
 • Temperatura aplikacji od -5 °C do + 35 °C;
 • Idealne kotwienie w murze z cegieł dziurawek;
 • Do kotwienia gwintowanych prętów stalowych M8-M24;
 • Do natychmiastowego zastosowania, łatwa obsługa;
 • Uniwersalne zastosowanie;
 • Średnie i wysokie obciążenia;
 • Skrócony czas utwardzania – krótki czas wiązania;
 • Wysoka wytrzymałość materiałów kotwionych;
 • Certyfikacja ETA;

Dokumentacja


SKU 74014DEU Kategoria

KodOpakowanieZawartośćIlość sztuk w kartonieKolorEAN
74014DEUkartusz300 ml12 szt.szary8595100163820

Dodatkowe informacje
Waga0.582 kg
Opakowanie

kartusz

Zawartość

300 ml

Kolor

szary

Ilość sztuk w kartonie

12 szt.

Pytania

Użyj tego formularza, aby przesłać pytanie techniczne dotyczące produktu.


  RODZAJ ZAGROŻENIA

  “Składnik A

  UWAGA

  H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry.
  H319 Działa drażniąco na oczy.
  H412 Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

  P101 W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.
  P102 Chronić przed dziećmi.
  P261 Unikać wdychania para.
  P273 Unikać uwolnienia do środowiska.
  P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
  P302+P352 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: umyć dużą ilością wody.
  P333+P313 W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
  P337+P313 W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

  Zawiera: dimetakrylan tetrametylenu; dimetakrylan etylenu; kwas metakrylowy, monoester z propano-1,2-diolem; 1,4-naftochinon

  Składnik B

  UWAGA

  H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry.
  H319 Działa drażniąco na oczy.

  P101 W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.
  P102 Chronić przed dziećmi.
  P261 Unikać wdychania para.
  P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
  P333+P313 W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
  P337+P313 W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
  P362+P364 Zanieczyszczoną odzież zdjąć i wyprać przed ponownym użyciem.
  P501 Zawartość / pojemnik usuwać zgodnie z lokalnymi / regionalnymi / krajowymi / międzynarodowymi regulacja.

  Zawiera: nadtlenek dibenzoilu