CZYŚCIK DO PIANY PUR

12,88 15,88  w tym VAT

Czyścik do piany PUR służy do łatwego czyszczenia zabrudzonego nieutwardzoną pianą poliuretanową sprzętu roboczego. Czyszczenie zaworów i części aplikacyjnych pistoletu NBS z piany poliuretanowej.

 

Dokumentacja

Wyczyść

SKU 40408DEU,40410DEU Kategoria

Opis
KodOpakowanie ZawartośćIlość sztuk w kartonieKolorEAN
40408DEUpuszka150 ml12 szt.bezbarwny8595100166180
40410DEUpuszka500 ml12 szt.bezbarwny8595100162298

 

Dodatkowe informacje
Wagabrak
Kolor

bezbarwny

Zawartość

150 ml, 500 ml

Opakowanie

puszka

Ilość sztuk w kartonie

12 szt.

Pytania

Użyj tego formularza, aby przesłać pytanie techniczne dotyczące produktu.


  RODZAJ ZAGROŻENIA

  “H222 Skrajnie łatwopalny aerozol
  H229 Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem
  H319 Działa drażniąco na oczy
  H336 Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy

  P101 W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę
  P102 Chronić przed dziećmi
  P210 Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.
  P211 Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu
  P251 Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu
  P304+P340 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania
  P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
  P410+P412 Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50oC/122oF.
  P501 Zawartość/pojemnik usuwać do zgodnie z miejscowymi/ regionalnymi/ krajowymi/ międzynarodowymi przepisami.

  EUH066 Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry

  Zawiera: Aceton; 15-30% węglowodorów alifatycznych