PIANA MONTAŻOWA

13,88 17,88  w tym VAT

Do montażu futryn drzwi i ram okiennych, wypełniania wgłębień, przestrzeni montażowych pomiędzy panelami, ścianami działowymi, sufitem i podłogą. Doskonała izolacja termiczna strychów lub wanien kąpielowych. Nadaje się także do izolacji akustycznej. Właściwości, zalety, zastosowanie • Bardzo dobra przyczepność i kleistość do różnych podłoży budowlanych – beton, mur, kamień, drewno, styropian, PVC itp.; • Idealna do futryn drzwi i ram okiennych; Dokumentacja

Wyczyść

SKU 40110DEU,40120DEU,40140DEU Kategoria

KodOpakowanieZawartośćIlość sztuk w kartonieKolorEAN
40110DEUButla300 ml12 szt.zielony8595100164056
40120DEUButla500 ml12 szt.zielony8595100162472
40140DEUButla750 ml12 szt.zielony8595100163325

Dodatkowe informacje
Wagabrak
Materiał

PUR

Kolor

zielony

Opakowanie

Butla

Zawartość

300 ml, 500 ml, 750 ml

Ilość sztuk w kartonie

12 szt.

Pytania

Użyj tego formularza, aby przesłać pytanie techniczne dotyczące produktu.


  RODZAJ ZAGROŻENIA

  “Niebezpieczeństwo

  H222 Skrajnie łatwopalny aerozol.
  H229 Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem.
  H315 Działa drażniąco na skórę.
  H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry.
  H319 Działa drażniąco na oczy.
  H332 Działa szkodliwie w następstwie wdychania.
  H334 Może powodować objawy alergii lub astmy lub trudności w oddychaniu w następstwie wdychania.
  H335 Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.
  H351 Podejrzewa się, że powoduje raka.
  H362 Może działać szkodliwie na dzieci karmione piersią.
  H373 Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub narażenie powtarzane.
  H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

  P102 Chronić przed dziećmi.
  P210 Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.
  P211 Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu.
  P251 Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu.
  P261 Unikać wdychania rozpylonej cieczy.
  P273 Unikać uwolnienia do środowiska.
  P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
  P302 + P352 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody i mydła.
  P304 + P340 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania.
  P305 + P351 + P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
  P308 + P313 W przypadku narażenia lub styczności: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
  P410+P412 Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50°C/122°F.
  P501 Zawartość usuwać jako odpad niebezpieczny.
  EUH204 Zawiera izocyjaniany. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

  Zawiera: Difenylometanodiizocyjanian, izomery i homologi; Chloroalkany, C14-17.

  Możliwe jest tworzenie się mieszanin wybuchowych w przypadku braku wystarczającej wentylacji.
  Stosowanie tego produktu może wywoływać reakcje alergiczne u osób uczulonych na diizocyjaniany. Osoby cierpiące na astmę, egzemę lub dolegliwości skórne powinny unikać kontaktu, w tym kontaktu skórnego, z tym produktem. Ten produkt nie powinien być stosowany przy słabej wentylacji, chybaże stosowana jest maska ochronna z odpowiednim filtrem przeciwgazowym (np. typu A1 zgodnie z normą EN 14387).