HYDROIZOLACJA 2-K

78,88 188,88  w tym VAT

Dwuskładnikowa, trwale elastyczna powłoka hydroizolacyjna na bazie wodnej dyspersji kopolimerów i mieszanki zmodyfikowanych dodatków z cementem. Po utwardzeniu tworzy membranę hydroizolacyjną. Nadaje się do izolacji obiektów o niskim wskaźniku radonowym.
Zastosowanie: Hydroizolacja murowanych, betonowych, żelbetowych i gipsowo-kartonowych konstrukcji budowlanych. Warstwa uszczelniająca pod płytki na balkonach, tarasach i loggiach. Przeznaczona do hydroizolacji pod płytki ceramiczne w łazienkach, basenach, zbiornikach wodnych itd. Odporna na wilgoć i wodę.

Właściwości, zalety, zastosowanie

• Certyfikat pod względem przenikanie radonu z podłoża
• Certyfikat pod względem odporności na kontakt z wodą chlorowaną EN 14891 A 6.7
• Mostkuje rysy w temperaturze +23 °C
• Przyczepność po cyklu zamrażania i rozmrażania EN 14891 A 6.6, mrozoodporna
• Trwale elastyczna
• Niskie zużycie na 1m2 1,5 kg w dwóch warstwach
• Odporna na ciśnienie hydrostatyczne wody
• Czas utwardzania od 12 do 24 godzin
• Temperatura aplikacji od +10 °C do +30 °C
• Proporcja rozcieńczenia 3:1 (składnik suchy: składnik ciekły stosunek wagowy)
• Odpowiada normie EN 14891 zgodnie z klasą CM P

Dokumentacja

Wyczyść

SKU CH0274DPL,CH0275DPL,CH0276DPL Kategoria

Opis

 

KodOpakowanieZawartośćIlość paletaKolorEAN
CH0274DPLwiadro7 kg39 szt.szary
CH0275DPLwiadro14 kg33 szt.szary
CH0276DPLwiadro21 kg16 szt.szary

 

Dodatkowe informacje
Wagabrak
Materiał

cement

Kolor

szary

Opakowanie

wiadro

Zawartość

7 kg, 14 kg, 21 kg

Pytania

Użyj tego formularza, aby przesłać pytanie techniczne dotyczące produktu.


  RODZAJ ZAGROŻENIA

  “Ciekły składnik

  EUH208 Zawiera masę poreakcyjną: 5-chloro-2-metylo-4-izotiazolin-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

  EUH210 Karta charakterystyki dostępna na żądanie.

  Wyrób poddany działaniu produktów biobójczych: zawiera 2,2-dibromo-2-cyjanoacetamid, bronopol, 1,2-benzizotiazol-3(2H)-on.

  Dopuszczalne wartości maksymalnej zawartości LZO: Farby do gruntowania o właściwościach wiążących (h): 30g/l. Maksymalna zawartość LZO, w produkcie gotowym do użytku: 0g/l.

  Suchy składnik

  GHS05, GHS07

  NIEBEZPIECZEŃSTWO

  H315 Działa drażniąco na skórę
  H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry
  H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu
  H335 Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.

  P101 W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę
  P102 Chronić przed dziećmi
  P261 Unikać wdychania pyłu
  P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ ochronę oczu/ochronę twarzy
  P302+P352 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: umyć dużą ilością wody
  P304+P340 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania.
  P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
  P312 W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem
  P333+P313 W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
  P501 Zawartość / pojemnik usuwać do punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych

  Zawiera: Cement portlandzki, Pyły z produkcji klinkieru portlandzkiego

  Pyły cementu mogą powodować podrażnienie dróg oddechowych. W wyniku reakcji cementu z wodą, tworzy się środowisko silnie alkaliczne. Ze względu na wysoką alkaliczność mokrego cementu mogą wystąpić podrażnienie oczu i skóry. W związku z zawartością w cemencie Cr(VI) może również u niektórych osób wystąpić reakcja alergiczna. Może uszkadzać elementy z aluminium i innych metali nieszlachetnych.