USZCZELNIACZ BITUMICZNY DEKARSKI

16,88  w tym VAT

Do drobnych napraw i klejenia bitumicznych pokryć dachowych (gontów) na zimno, doszczelniania blach wykończeniowych, obróbek blacharskich kominów lub attyk; kitowania pokryć parapetów i krawędzi szczytowych, połączeń w rynnach odprowadzających wodę i pokryć dachowych; naprawy awaryjnej dachów i rynien tzw. lokalnej naprawy kawałkiem blachy; uszczelniania kalenic.

Właściwości, zalety, zastosowanie

 • Bardzo łatwo się nanosi;
 • Mrozoodporny z ochroną antykorozyjną;
 • Doskonała odporność przy odkształceniach podłoża;
 • Malowalny tylko farbami bazy bitumicznej;
 • Odporny na normalne chemikalia;
 • Niezwykle przyczepny, nawet bez nacisku do prawie wszystkich powierzchni i wilgotnych podłoży;
 • Trwale plastyczny nawet przy dużych różnicach temperatur;
 • Bardzo dobra przyczepność do różnych materiałów budowlanych;
 • Zawiera włókna zbrojące;

Dokumentacja


SKU 10205DEU Kategoria

KodOpakowanieZawartośćIlość sztuk w kartonieKolorEAN
10205DEUkartusz310 ml12 szt.czarny8595100163318

Dodatkowe informacje
Waga0.462 kg
Wymiary5 × 5 × 23 cm
Materiał

bitumen

Kolor

czarny

Opakowanie

kartusz

Zawartość

310 ml

Ilość sztuk w kartonie

12 szt.

Pytania

Użyj tego formularza, aby przesłać pytanie techniczne dotyczące produktu.


  RODZAJ ZAGROŻENIA

  “Niebezpieczeństwo

  H226 Łatwopalna ciecz i pary.
  H336 Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.
  H372 Powoduje uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub powtarzane narażenie.
  H412 Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

  P101 W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.
  P102 Chronić przed dziećmi.
  P210 Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Palenie wzbronione.
  P271 Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.
  P273 Unikać uwolnienia do środowiska.
  P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
  P303+P361+P353 W PRZYPADKU KONTATKU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem.
  P304+P340 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania.
  P403+P233 Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
  P501 Zawartość / pojemnik usuwać zgodnie z przepisami miejscowymi / regionalnymi / narodowymi / międzynarodowymi.

  EUH066 Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry.

  Zawiera: Węglowodory, C9-C12, n-alkanów, isoalkanów, cykliczne, aromatyczne (2-25%)