KOTWA CHEMICZNA WINYLOESTER SF

34,88  w tym VAT

Kotwa chemiczna WINYLOESTER SF / VINYLESTER chemical anchor styrene free
Dwuskładnikowa, chemoutwardzalna, szybko twardniejąca kotwa chemiczna na bazie żywic winyloestrowych do kotwienia elementów w konstrukcjach budowlanych, urządzeń technologicznych lub rusztowań o wysokiej wytrzymałości i nośności. Nadaje się do kotwienia ciężkich materiałów: do kamienia, betonu, betonu porowatego i betonu lekkiego lub średnio ciężkich obciążeń do mocowania konstrukcji drewnianych i stalowych, kształtowników, podstaw balustrad, krat, armatur wodociągowych, słupów podtrzymujących, poręczy, drążków i śrub w miejscach zawilgoconych itp. Jest to najbardziej skuteczny system kotwienia bez rozprężania, gdyż nie powstają żadne naprężenia w podstawowych materiałach, kotwy mogą być mocowane blisko krawędzi lub blisko siebie. Kartusze Kotwy chemicznej można stosować przez cały okres zalecanego użycia z możliwością wymiany tylko roboczej końcówki mieszającej i dokładnym zamknięciu nakrętki kartusza. Przy aplikacji w cegle dziurawce należy wykorzystać plastikowe lub metalowe tuleje siatkowe i otwór całkowicie wypełnić kotwą chemiczną.

Właściwości, zalety, zastosowanie

• Bezwonna;
• Do natychmiastowego zastosowania, łatwa obsługa;
• Uniwersalne zastosowanie;
• Temperatura aplikacji od -10 °C do +35 °C;
• Do kotwienia gwintowanych prętów stalowych M8-M30;
• Wysoka odporność chemiczna;
• Może być stosowana nawet w zalanych wodą otworach (bez oblodzenia)
• Szybko twardniejąca;
• Średnie i wyskokie obciążenie;
• Wysoka wytrzymałość materiałów kotwionych;
• Certyfikacja ETA;

Dokumentacja


SKU 74016DEU Kategoria

KodOpakowanieZawartośćIlość sztuk w kartonieKolorEAN
74016DEUkartusz280 ml12 szt.szary8595100162359

Dodatkowe informacje
Waga0.483 kg
Kolor

szary

Opakowanie

kartusz

Zawartość

280 ml

Ilość sztuk w kartonie

12 szt.

Pytania

Użyj tego formularza, aby przesłać pytanie techniczne dotyczące produktu.


  RODZAJ ZAGROŻENIA

  “Składnik A

  UWAGA

  H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry.
  H335 Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.

  P101 W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.
  P102 Chronić przed dziećmi.
  P271 Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu
  P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
  P304+P340 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania.
  P333+P313 W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
  P362+P364 Zanieczyszczoną odzież zdjąć i wyprać przed ponownym użyciem.
  P501 Zawartość / pojemnik usuwać zgodnie z lokalnymi / regionalnymi / krajowymi / międzynarodowymi regulacjami.

  Zawiera: dimetakrylan etylenu; kwas metakrylowy, monoester z propano-1,2-diolem

  Składnik B

  UWAGA

  H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry.
  H319 Działa drażniąco na oczy.

  P101 W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.
  P102 Chronić przed dziećmi.
  P261 Unikać wdychania para.
  P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
  P333+P313 W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
  P337+P313 W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
  P362+P364 Zanieczyszczoną odzież zdjąć i wyprać przed ponownym użyciem.
  P501 Zawartość / pojemnik usuwać zgodnie z lokalnymi / regionalnymi / krajowymi / międzynarodowymi regulacja.

  Zawiera: nadtlenek dibenzoilu