KOTWA CHEMICZNA POLIESTER

23,88  w tym VAT

Do kotwienia konstrukcji dynamicznie obciążonych, elementów w konstrukcjach budowlanych lub urządzeń technologicznych. Nadaje się do kotwienia ciężkich materiałów (do kamienia, betonu), lekkiego kotwienia (do betonu porowatego i betonów lekkich), do mocowania konstrukcji drewnianych i stalowych, kształtowników, balustrad, krat, armatury wodociągowej. Jest to najbardziej skuteczny system kotwienia bez rozprężania, gdyż nie powstają żadne naprężenia w podstawowych materiałach, kotwy mogą być mocowane blisko krawędzi lub blisko siebie. Produkt zawiera styren, który przy aplikacji podczas mieszania wydziela charakterystyczny zapach. Produkt nadaje się szczególnie do zastosowań zewnętrznych i w pomieszczeniach wentylowanych. W przypadku zastosowania produktu wewnątrz należy po aplikacji wywietrzyć pomieszczenie. Kotwa chemiczna po pełnym wyschnięciu składników nie wydziela już żadnego zapachu.

Właściwości, zalety, zastosowanie

 • Do natychmiastowego zastosowania, łatwa obsługa;
 • Uniwersalne użycie, szybko twardniejąca;
 • Do zastosowań zewnętrznych;
 • Temperatura aplikacji od -5 °C do +35 °C;
 • Idealne kotwienie w murze z cegieł dziurawek;
 • Do kotwienia gwintowanych prętów stalowych M8-M24;
 • Skrócony czas utwardzania – krótki czas wiązania;
 • Wysoka wytrzymałość materiałów kotwionych;
 • Certyfikacja ETA;

Dokumentacja


SKU 74015DEU Kategoria

KodOpakowanieZawartośćIlość sztuk w kartonieKolorEAN
74015DEUkartusz300 ml12 szt.szary8595100152565

Dodatkowe informacje
Waga0.582 kg
Kolor

szary

Opakowanie

kartusz

Zawartość

300 ml

Ilość sztuk w kartonie

12 szt.

Pytania

Użyj tego formularza, aby przesłać pytanie techniczne dotyczące produktu.


  RODZAJ ZAGROŻENIA

  “Składnik A

  NIEBEZPIECZEŃSTWO

  H315 Działa drażniąco na skórę.
  H319 Działa drażniąco na oczy.
  H335 Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.
  H361d Podejrzewa się, że działa szkodliwie na dziecko w łonie matki.
  H372 Powoduje uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub powtarzane narażenie.
  H412 Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

  P101 W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.
  P102 Chronić przed dziećmi.
  P271 Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.
  P273 Unikać uwolnienia do środowiska.
  P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
  P304+P340 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania.
  P308+P313 W przypadku narażenia lub styczności: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
  P337+P313 W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

  EUH208 Zawiera 1,4-naftochinon. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

  Zawiera: styren; winylobenzen

  Składnik B

  UWAGA

  H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry.
  H319 Działa drażniąco na oczy.

  P101 W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.
  P102 Chronić przed dziećmi.
  P261 Unikać wdychania para.
  P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
  P333+P313 W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
  P337+P313 W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
  P362+P364 Zanieczyszczoną odzież zdjąć i wyprać przed ponownym użyciem.
  P501 Zawartość / pojemnik usuwać zgodnie z lokalnymi / regionalnymi / krajowymi / międzynarodowymi regulacjami.

  Zawiera: nadtlenek dibenzoilu