KOTWA CHEMICZNA ARCTIC

37,48  w tym VAT

Dwuskładnikowa, chemoutwardzalna, szybko twardniejąca kotwa chemiczna na bazie winyloestru o bardzo słabym zapachu. Umożliwia kotwienie do wszystkich rodzajów podłoży nawet w temperaturach do -20 °C. Można kotwić do podłoży z kamienia naturalnego, betonu, bloczków pustakowych, muru z cegieł ceramicznych pełnych, cegły dziurawki i betonu komórkowego ,do mocowania konstrukcji drewnianych i stalowych, urządzeń technologicznych, rusztowań, kształtowników, podstaw balustrad, krat, słupów podtrzymujących, poręczy i drążków w miejscach suchych i zawilgoconych itp.

Właściwości, zalety, zastosowanie

 • Bezwonna
 • Do natychmiastowego zastosowania, łatwa obsługa
 • Krótki czas utwardzania w niskiej temperaturze
 • Temperatura aplikacji od -20 °C do +25 °C
 • Do kotwienia gwintowanych prętów stalowych M8-M30
 • Wysoka odporność chemiczna i żywotność
 • Certyfikacja ETA

Dokumentacja


SKU 74019DEU Kategoria

KodOpakowanieZawartośćIlość sztuk w kartonieKolorEAN
74019DEUkartusz300 ml12 szt.szary

Dodatkowe informacje
Waga0.483 kg
Kolor

szary

Opakowanie

kartusz

Zawartość

300 ml

Ilość sztuk w kartonie

12 szt.

Pytania

Użyj tego formularza, aby przesłać pytanie techniczne dotyczące produktu.


  RODZAJ ZAGROŻENIA

  “Składnik A

  UWAGA

  H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry.
  H319 Działa drażniąco na oczy.
  H335 Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.

  P101 W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.
  P102 Chronić przed dziećmi.
  P271 Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu
  P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
  P304+P340 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania.
  P333+P313 W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
  P337+P313 W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
  P362+P364 Zanieczyszczoną odzież zdjąć i wyprać przed ponownym użyciem.

  Zawiera: kwas metakrylowy, monoester z propano-1,2-diolem; dimetakrylan etylenu

  Składnik B

  UWAGA

  H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry.
  H319 Działa drażniąco na oczy.

  P101 W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.
  P102 Chronić przed dziećmi.
  P261 Unikać wdychania para.
  P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
  P333+P313 W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
  P337+P313 W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
  P362+P364 Zanieczyszczoną odzież zdjąć i wyprać przed ponownym użyciem.
  P501 Zawartość / pojemnik usuwać zgodnie z lokalnymi / regionalnymi / krajowymi / międzynarodowymi regulacjami.

  Zawiera: nadtlenek dibenzoilu