ZAPRAWA KLEJOWA I SZPACHLOWA FACADE

21,88  w tym VAT

Jest to sucha, cementowa, klejąca mieszanka szpachlowa przeznaczona do pełnego procesu ocieplania elewacji. Jest specjalnie zaprojektowana do klejenia materiałów termoizolacyjnych, takich jak: płyty styropianowe EPS fasada (ekspandowane), XPS (styropian ekstrudowany), płyty izolacyjne z włókien mineralnych itp. FASADA jest składnikiem ETICS Den Braven Therm STYRO i MINERAL z europejskimi aprobatami technicznymi (ETA) wydanymi zgodnie z dyrektywami ETAG 004.

Właściwości, zalety, zastosowanie

 • Odporny na wodę i mróz;
 • Do zastosowania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń;
 • Klejenie materiałów termoizolacyjnych ze styropianu ekspandowanego (EPS), styropianu ekstrudowanego (XPS), płyt z włókien mineralnych itp.
 • Szpachlowanie (zatapianie siatki z włókna szklanego) na materiałach termoizolacyjnych;
 • W połączeniu z siatką zbrojącą jest idealny do renowacji starych, popękanych tynków

Dokumentacja


SKU 57106DEU Kategoria

Opis
KodOpakowanieZawartośćIlość sztukKolorEAN
57106DEUworek20 kg54 szt.szary8595100163486

 

Dodatkowe informacje
Waga20.609 kg
Kolor

szary

Opakowanie

worek

Zawartość

20 kg

Pytania

Użyj tego formularza, aby przesłać pytanie techniczne dotyczące produktu.


  RODZAJ ZAGROŻENIA

  “Niebezpieczeństwo

  H315 Działa drażniąco na skórę
  H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry
  H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu
  H335 Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.

  P101 W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę
  P102 Chronić przed dziećmi
  P261 Unikać wdychania pyłu
  P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ ochronę oczu.
  P302+P352 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: umyć dużą ilością wody
  P304+P340 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania
  P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
  P333+P313 W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
  P402 Przechowywać w suchym miejscu.
  P501 Zawartość/pojemnik usuwać do zgodnie z miejscowymi/ regionalnymi/ krajowymi/ międzynarodowymi przepisami.

  Zawiera: Cement portlandzki, Pyły z produkcji klinkieru portlandzkiego