KLEJ DO PŁYTEK SUPER FLEX C2TE S1

39,88  w tym VAT

Odkształcalny klej cementowy o zmniejszonym poślizgu i wydłużonym czasie utwardzania nadający się do najbardziej wymagających warunków. Przeznaczony jest do klejenia okładzin i płytek ceramicznych, klejenia materiałów termoizolacyjnych i szpachlowania tkanin wzmacniających. Charakteryzuje się wysoką plastycznością, kleistością i elastycznością wiązania.

Właściwości, zalety, zastosowanie

 • Odporny na wodę i mróz;
 • Do zastosowania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń;
 • Wysoce elastyczny, o wysokiej przyczepności;
 • O zmniejszonym poślizgu;
 • Wydłużony czas utwardzania;
 • Bardzo dobra wytrzymałość na rozciąganie i ściskanie;
 • Zgodny z normą europejską EN 12004: 2007+A1:2012 dla typu C2TES1

Dokumentacja


SKU 57103S1DEU Kategoria

Opis
KodOpakowanieZawartośćIlość sztuk /paletaKolorEAN
57103S1DEUworek20 kg54 szt.szary8595100163172

 

Dodatkowe informacje
Waga20.609 kg
Materiał

klej cementowy

Kolor

szary

Opakowanie

worek

Zawartość

20 kg

Pytania

Użyj tego formularza, aby przesłać pytanie techniczne dotyczące produktu.


  RODZAJ ZAGROŻENIA

  “Niebezpieczeństwo

  H315 Działa drażniąco na skórę
  H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry
  H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu
  H335 Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.

  P101 W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę
  P102 Chronić przed dziećmi
  P261 Unikać wdychania pyłu
  P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ ochronę oczu.
  P302+P352 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: umyć dużą ilością wody
  P304+P340 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania
  P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
  P310 Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem
  P333+P313 W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
  P402 Przechowywać w suchym miejscu.
  P501 Zawartość/pojemnik usuwać do zgodnie z miejscowymi/ regionalnymi/ krajowymi/ międzynarodowymi przepisami.

  Zawiera: Cement portlandzki, Pyły z produkcji klinkieru portlandzkiego