KLEJ DO DACHÓW

29,88  w tym VAT

Jednoskładnikowy klej poliuretanowy o niskiej rozprężności, specjalnie zaprojektowany do przyklejania lekkich, termoizolacyjnych materiałów ze styropapy, styropianu ekspandowanego (EPS) i ekstrudowanego (XPS), paneli PUR. Posiada doskonałą przyczepność do betonu i podłoży bitumicznych. Właściwości, zalety, zastosowanie • Z jednej puszki można przykleić od 12 do 20 m2 płyt styropianowych (przy ø 3 cm w zależności od płaskości podłoża); • Możliwość chodzenia już po 2 godzinach od przyklejenia; • Duża oszczędność czasu; • Łatwa aplikacja; Dokumentacja


SKU 40221RFDEU Kategoria

KodOpakowanieZawartośćIlość sztuk w kartonieKolorEAN
40221RFDEUpistoletowa puszka750 ml12 szt.żółty8595100164247

Dodatkowe informacje
Waga0.902 kg
Materiał

PUR

Kolor

żółty

Opakowanie

pistoletowa puszka

Zawartość

750 ml

Ilość sztuk w kartonie

12 szt.

Pytania

Użyj tego formularza, aby przesłać pytanie techniczne dotyczące produktu.


  RODZAJ ZAGROŻENIA

  “Niebezpieczeństwo

  H222 Skrajnie łatwopalny aerozol.
  H229 Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem.
  H315 Działa drażniąco na skórę.
  H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry.
  H319 Działa drażniąco na oczy.
  H332 Działa szkodliwie w następstwie wdychania.
  H334 Może powodować objawy alergii lub astmy lub trudności w oddychaniu w następstwie wdychania.
  H335 Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.
  H351 Podejrzewa się, że powoduje raka.
  H362 Może działać szkodliwie na dzieci karmione piersią.
  H373 Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub narażenie powtarzane.
  H413 Może powodować długotrwałe szkodliwe skutki dla organizmów wodnych.

  P102 Chronić przed dziećmi.
  P210 Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.
  P211 Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu.
  P251 Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu.
  P261 Unikać wdychania rozpylonej cieczy.
  P273 Unikać uwolnienia do środowiska.
  P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
  P302 + P352 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody i mydła.
  P304 + P340 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania.
  P305 + P351 + P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
  P308 + P313 W przypadku narażenia lub styczności: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
  P410+P412 Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50°C/122°F.
  P501 Zawartość usuwać jako odpad niebezpieczny.
  EUH204 Zawiera izocyjaniany. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

  Zawiera: Difenylometanodiizocyjanian, izomery i homologi; Chloroalkany, C14-17.

  Możliwe jest tworzenie się mieszanin wybuchowych w przypadku braku wystarczającej wentylacji.
  Stosowanie tego produktu może wywoływać reakcje alergiczne u osób uczulonych na diizocyjaniany. Osoby cierpiące na astmę, egzemę lub dolegliwości skórne powinny unikać kontaktu, w tym kontaktu skórnego, z tym produktem. Ten produkt nie powinien być stosowany przy słabej wentylacji, chybaże stosowana jest maska ochronna z odpowiednim filtrem przeciwgazowym (np. typu A1 zgodnie z normą EN 14387).