WYLEWKA SAMOPOZIOMUJĄCA RAPID S400 SZYBKOUTWARDZALNA

43,88  w tym VAT

Powłoka wyrównująca przeznaczona do wygładzania nierówności przede wszystkim podłóg betonowych i pochylonych warstw, jak podłoże pod okładziny podłogowe, np.: podłogi pływające, płytki ceramiczne, parkiety, dywany lub linoleum. Zgodna z normą EN 13813. Wyrównywanie różnic wysokościowych w jednej warstwie od 2 do 15 mm, można kłaść na całej powierzchni do całkowitej grubości 30 mm w dwóch warstwach.

Właściwości, zalety, zastosowanie

• Bardzo dobra wytrzymałość na rozciąganie i ściskanie;
• Do zastosowania wewnątrz pomieszczeń;
• Szybka obrabialność;
• Możliwość chodzenia po 2 do 4 godzinach (w temperaturze 20°C, w niższych temperaturach czas się wydłuża);

Dokumentacja


SKU 57110DEU Kategoria

Opis

 

KodOpakowanieZawartośćIlość sztuk / paletaKolorEAN
57110DEUworek20 kg42 szt.szary8595100163462

 

Dodatkowe informacje
Waga20.609 kg
Kolor

szary

Opakowanie

worek

Zawartość

20 kg

Pytania

Użyj tego formularza, aby przesłać pytanie techniczne dotyczące produktu.


  RODZAJ ZAGROŻENIA

  “Niebezpieczeństwo

  H315 Działa drażniąco na skórę
  H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry
  H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu

  P101 W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę
  P102 Chronić przed dziećmi
  P261 Unikać wdychania pyłu
  P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ ochronę oczu.
  P302+P352 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: umyć dużą ilością wody
  P304+P340 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania
  P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
  P333+P313 W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
  P402 Przechowywać w suchym miejscu.
  P501 Zawartość/pojemnik usuwać do zgodnie z miejscowymi/ regionalnymi/ krajowymi/ międzynarodowymi przepisami.

  Zawiera: Cement portlandzki, Pyły z produkcji klinkieru portlandzkiego, Kwas winowy