SZYBKOTWARDNIEJĄCA ZAPRAWA GIPSOWA G400

19,88  w tym VAT

Jest to sucha, bardzo drobna zaprawa gotowa do bezpośredniego użycia w celu wykończania wnęk okiennych lub miejscowych napraw o grubości od 2 do 60 mm. Pozwala na wytworzenie idealnie gładkiej powierzchni o doskonałej paroprzepuszczalności. Klasyfikacja zgodnie z EN 13279-1 jako lekka zaprawa budowlana do tynków wewnętrznych na bazie gipsu klasy B3-50-2. Zużycie 1.0 kg przy 1 mm/m2. Nadaje się do wszystkich pomieszczeń wewnętrznych, w tym kuchni i łazienek, w których wilgotność powietrza nie przekracza 70%.

Właściwości, zalety, zastosowanie

• Do okien, wnęk okiennych, wypełnień;
• Pozwala na miejscowe wytworzenie powłoki o grubości od 2 do 60 mm;
• Szybki czas schnięcia – twardnieje już po 2 godzinach;
• Tynk o wysokiej przyczepności do podłoża;
• Do ręcznego nakładania na mur ceglany, beton porowaty, beton, dojrzałe tynki wapienno-cementowe, tynki cementowe i gipsowe, płyty gipsowo-kartonowe, chropowate podłoża otynkowane itp.

Dokumentacja


SKU 004105DEU Kategoria

Opis
KodOpakowanieZawartośćIlość sztuk / paletaKolorEAN
004105DEUworek20 kg42 szt.biały8595100164087

 

Dodatkowe informacje
Waga20.609 kg
Kolor

biały

Opakowanie

worek

Zawartość

20 kg

Pytania

Użyj tego formularza, aby przesłać pytanie techniczne dotyczące produktu.


  RODZAJ ZAGROŻENIA

  “Niebezpieczeństwo

  H315 Działa drażniąco na skórę
  H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu

  P102 Chronić przed dziećmi
  P261 Unikać wdychania pyłu
  P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ ochronę oczu/ochronę twarzy.
  P302+P352 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: umyć dużą ilością wody
  P304+P340 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania
  P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
  P501 Zawartość/pojemnik usuwać do zgodnie z miejscowymi/ regionalnymi/ krajowymi/ międzynarodowymi przepisami.
  Zawiera: Wodorotlenek wapnia