GWOŹDZIE I ŚRUBY W PŁYNIE

18,88  w tym VAT

Do klejenia progów drewnianych, ościeżnic drzwiowych, listew przypodłogowych podłóg pływających, materiałów profilowanych i płyt. Końcowa wytrzymałość połączenia na rozciąganie wynosi 15 kg/cm2. Warstwę kleju należy nanieść równomiernie pasami na jednej stronie klejonych materiałów i docisnąć do siebie. Podczas klejenia styropianu należy nakładać w cienkich pasach i odczekać ok. 5-10 minut. Następnie należy przyłożyć klejone części do siebie.

Właściwości, zalety, zastosowanie

 • Zastępuje gwoździe i śruby;
 • Szybka przyczepność, łatwy do nakładania;
 • Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń, odporny na kurz, wilgoć i wodę;
 • Bardzo dobra przyczepność do różnych materiałów budowlanych w połączeniu chłonny lub niechłonny;
 • Po całkowitym wyschnięciu malowalny;

Dokumentacja


SKU 50508DEU Kategoria

KodOpakowanieZawartośćIlość sztuk w kartonieKolorEAN
50508DEUkartusz310 ml12 szt.beżowy8595100161819

Dodatkowe informacje
Waga0.454 kg
Wymiary5 × 5 × 23 cm
Materiał

guma

Kolor

beżowy

Opakowanie

kartusz

Zawartość

310 ml

Ilość sztuk w kartonie

12 szt.

Pytania

Użyj tego formularza, aby przesłać pytanie techniczne dotyczące produktu.


  RODZAJ ZAGROŻENIA

  “Niebezpieczeństwo
  H225 Wysoce łatwopalna ciecz i pary.
  H315 Działa drażniąco na skórę.
  H336 Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.
  H411 Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

  P101 W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.
  P102 Chronić przed dziećmi.
  P210 Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Palenie wzbronione.
  P260 Nie wdychać par cieczy.
  P280 Stosować rękawice ochronne / ochronę oczu / ochronę twarzy.
  P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
  P332+P313 W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
  P501 Zawartość / pojemnik usuwać zgodnie z przepisami miejscowymi / regionalnymi / narodowymi
  / międzynarodowymi.
  Zawiera: hydrocarbons, C6-C7, N-alkanes, isoalkanes, cyclics, <5% N-hexane