KLEJ DO PŁYTEK FX EXTRA C2T

27,88  w tym VAT

Klej na bazie cementu przeznaczony do klejenia okładzin i płytek ceramicznych z kamienia naturalnego i sztucznego, płyt o niestałej grubości, do układania drobnoziarnistej ceramiki i płytek wielkoformatowych na tynk, beton, beton porowaty i nieotynkowany mur. Stosuje się również do klejenia płytek ceramicznych na wylewki betonowe z ogrzewaniem podłogowym, do powłok hydroizolacyjnych.

Właściwości, zalety, zastosowanie

 • Odporny na wodę i mróz;
 • Do zastosowania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń;
 • O zmniejszonym poślizgu;
 • O bardzo dobrej przyczepności;
 • Bardzo dobra wytrzymałość na rozciąganie i ściskanie;
 • Zgodny z normą europejską EN 12004: 2007+A1:2012 dla typu C2T

Dokumentacja


SKU 57104DEU Kategoria

Opis
KodOpakowanieZawartośćIlość sztuk / paletaKolorEAN
57104DEUworek20 kg54 szt.szary8595100162601

 

Dodatkowe informacje
Waga20.609 kg
Kolor

szary

Materiał

klej cementowy

Opakowanie

worek

Zawartość

20 kg

Pytania

Użyj tego formularza, aby przesłać pytanie techniczne dotyczące produktu.


  RODZAJ ZAGROŻENIA

  “Niebezpieczeństwo

  H315 Działa drażniąco na skórę
  H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry
  H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu
  H335 Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.

  P101 W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę
  P102 Chronić przed dziećmi
  P261 Unikać wdychania pyłu
  P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ ochronę oczu.
  P302+P352 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: umyć dużą ilością wody
  P304+P340 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania
  P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
  P333+P313 W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
  P402 Przechowywać w suchym miejscu.
  P501 Zawartość/pojemnik usuwać do zgodnie z miejscowymi/ regionalnymi/ krajowymi/ międzynarodowymi przepisami.

  Zawiera: Cement portlandzki, Pyły z produkcji klinkieru portlandzkiego